MTÜ Telia Spordiklubi isikuandmete kasutamise põhimõtted

Kes töötleb isikuandmeid

Telia Spordiklubi infosüsteemis kogutavate isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ Telia Spordiklubi (registrikood 80013034) Sõle 14, Tallinn. Kontaktandmed enno.kiviloo@telia.ee, tel. 5094194

Andmed, mida Telia Spordiklubi kogub

Telia Spordiklubi liikme nimi, isikukood, telefoninumber, E-posti aadress, asukoht (maakond), tööandja nimi. Liikmete poolt edastatud nende kuni 18-aastaste laste nimi ja isikukood. Telia Spordiklubi liikmeksoleku ajal tekivad andmed liikmemaksu tasumise, kasutatud sporditeenuste ja spordiüritustel osalemise kohta.

Mille jaoks andmeid kogutakse

Andmeid kogutakse selleks, et liikmed saaksid tasuta või soodsamalt kasutada Telia Spordiklubi poolt vahendatud sporditeenuseid ja osaleda spordiüritusel. Liikme kontaktandmeid kogutakse sportimisalase informatsiooni edastamiseks, ning liikmelisusega seotud küsimuste lahendamiseks.

Isikuandmete vastuvõtjad

Andmete vastuvõtjaks on MTÜ Telia Spordiklubi. Telia Spordiklubi töötajatele, kes pääsevad ligi spordiklubi liikmete andmetele, kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded ning nad vastutavad nende kohustuste täitmise eest.

Spordiklubidele ning spordiürituste korraldajatele (teenusepakkujad) edastatakse isikuandmeid Telia Spordiklubi liikmelisuse tuvastamiseks ja kontrollimaks tema õigust teenuseid tasuta või soodustusega kasutada. Esitatavad andmed: nimi, isikukood või Telia Spordiklubi infosüsteemi unikaalne identifikaator, õigus teenuseid kasutada: jah/ei.

Telia Spordiklubi saab teenusepakkujatelt infot liikme poolt kasutatud teenuse kohta: liikme nimi, teenuse nimetus, summa, teenuse kasutamise aeg.

Tööandja saab andmed töötaja ja tema kuni 18-aastaste laste poolt kasutatud sporditeenuste kohta: teenusepakkuja nimi, teenuse nimetus, summa, teenuse kasutamise aeg.

Andmete säilitamine, parandamine ja kustutamine

Telia Spordiklubi lähtub andmete kasutamisel isikuandmete kaitse seadusest ja teistest seadustest ning headest äritavadest. Telia Spordiklubi poolt kogutud andmed säilitatakse Eestis paiknevas Telia serveriruumis turvatud serverites. Telia Spordiklubi infosüsteemi andmepäringud tehakse krüpteeritud kujul. Telia Spordiklubi poolt kogutud isikuandmeid ei edasta kolmandatesse riikidesse. Andmeid säilitatakse seni kuni inimesel on Telia Spordiklubi infosüsteemis konto või õigusaktides ettenähtud tähtajani. Telia Spordiklubi liige saab Telia Spordiklubi infosüsteemis ise enda kohta kogutud andmeid vaadata. Liige võib igal ajal nõuda oma andmete parandamist ja kustutamist kui nende andmete säilitamine ei tulene mõnest spordiklubile rakenduvast juriidilisest kohustusest. Andmetele kustutamisel ei ole enam võimalik kasutada Telia Spordiklubi teenuseid. Liige saab andmete käitlemise sooviga pöörduda Telia Spordiklubi poole järgmisel kontaktil enno.kiviloo@telia.ee