Telia Spordiklubi on moodustatud üle-eestilise organisatsioonina, mille struktuuriüksusteks on Telia Spordiklubi regionaalsed osakonnad ja spordialade sektsioonid, kelle esindajatel on Telia Spordiklubi juhtimises võrdsed õigused. Telia Spordiklubiga liitunud ettevõtted võivad oma organisatsioonis moodustada Telia Spordiklubi regionaalse osakonnaga võrdsustatud struktuuriüksuse.

Vähemalt üks kord aastas kutsutakse kokku eelpoolnimetatud struktuuriüksuste esindajate üldkoosolek, mis on Telia Spordiklubi kõrgeimaks organiks. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub Telia Spordiklubi põhikirja muutmine, eelmise aasta tegevuse ja finantsaruande kinnitamine, uue perioodi tegevuskava ja eelarve kinnitamine, juhatuse liikmete ja revidendi määramine, klubi tegevuse strateegilise suuna muutmine ja klubi tegevuse lõpetamine. Klubi tööd üldkoosoleku vahelisel ajal juhib juhatus, kes otsustab kõik küsimused, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.

Juhatusel on ka õigus võtta tööle ja vabastada töölt Telia Spordiklubi töötajaid, anda välja volikirju ja korraldusi.